Firma IPR Slovakia, s.r.o. zamýšľa zásadne prestavať priestor Predstaničného námestia pred Hlavnou železničnou stanicou v Bratislave.

Projekt Predstaničný priestor momentálne posudzuje Ministerstvo životného prostredia SR z hľadiska vplyvov na životné prostredie a verejnosť má do 18.januára 2005 možnosť vyjadriť svoj názor na predloženú dokumentáciu Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie (IPR ju v elektronickej forme nepredložila), ktorá je do 16.decembra 2004 k nahliadnutiu v Servise pre občana v budove Magistrátu na Primaciálnom námestí 1.

Oznam o EIA na Predstaničný priestor na stránke bratislavského magistrátu.

Zámer ráta s rozsiahlou reorganizáciou dopravy v tomto priestore vrátane výstavby jednej vetvy Severnej tangenty, výrubmi vzrastlej zelene, výstavbou vysokých budov, zásahom do pamiatkového fondu (železničný sklad) atď. Viď články v SME 16.júna 2004 a 18.februára 2005 (príloha Reality).

Názor čitateľa Bratislavských novín na umiestnenie Hlavnej železničnej stanice v tomto priestore.

Stanovisko OZ Hestia k predloženej štúdii vplyvov na ŽP zámeru Predstaničného priestoru.

Andrej Petrek, starosta mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Vás pozýva na stredu 21.marca 2007 do Staromestskej siene v budove Miestneho úradu MČ Bratislava – Staré Mesto na Vajanského nábreží č. 3 na verejné zhromaždenie na tému: "Prestavba a revitalizácia Predstaničného námestia". Diskusiu s občanmi si vyžiadalo prerokovanie územného plánu zóny Centrálna mestská oblasť - Severovýchod a k tejto téme prišlo zrejme veľa pripomienok. Prítomní majú byť predstavitelia samosprávy Starého Mesto a hl. mesta SR Bratislavy, architekti, zástupcovia investičných spoločností, vlastníci pozemkov.

NOVÉ!!!! Územné konanie o umiestnení stavby na Predstaničný priestor sa začalo 13.mája 2009. Ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním bude 19.júna o 09.00 hod. v Staromestskej sieni Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto (prízemie) , Vajanského nábr.č.3. Nezabudnite, že účastníci konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.

Takto návrh v územnom konaní vyzerá:

Späť na hlavnú stranu